© E-Websolutions.nl

Speeltuinvereniging en wet- en regelgeving

In dit artikel krijgt u een overzicht van regelingen en wetgeving waarmee een speeltuinvereniging met een eigen accommodatie/kantine onder meer te maken heeft. Instanties die de wetten moeten controleren zullen als zij in uw gemeente of dorp komen, alle accommodaties controleren. Ook speeltuinen met gebouwen vallen onder deze bepaling. Op deze pagina zullen we belangrijkste wetten en regels waar speeltuinverenigingen mee te maken (kunnen) krijgen nader toelichten.

Ondernemersvorm
De keuze wordt gemaakt om een speeltuinvereniging/stichting op te zetten, bestuursleden worden benoemd en er worden statuten geformuleerd. Bij de notaris worden de statuten gedeponeerd. Bij de kamer van koophandel volgt inschrijving van de vereniging of stichting en van de bestuursleden in de vereniging - of stichtingsregister. De rechtspositie wordt hiermee vastgesteld.

Verzekeringen
De ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn voor speeltuinen een eerste vereiste. De speeltuinen met een accommodatie moeten ook denken aan vrijwilligers-, opstal-, inventaris-, bedrijfsschade-, of glas en rechtsbijstandsverzekering. Dit zijn geen verplichtingen maar de vereniging mag afhankelijk van de eigen situatie beoordelen of ze zinvol of noodzakelijk zijn.

Arbo-wetgeving
Hierin is bepaald dat er een Risico Inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor personeel en vrijwilligers moet worden opgesteld. Als er sprake is van 40 of meer uren betaalde arbeid dan is het verplicht daarbij de Arbo-dienst in te schakelen. Bij minder betaalde uren is het volgen van de instructies Arbocheck Vrijwilligers voldoende. De regels gaan over de normen voor gezondheidsrisico's van “ het personeel”. De Arbo-dienst kan tegen betaling een dergelijke rapport vervaardigen.

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
Als er sprake is van betaald personeel geldt de wettelijke verplichting dat er per 50 bezoekers in het gebouw, 1 persoon aanwezig moet zijn die in het bezit is van het certificaat BHV. Dit certificaat verplicht tot het volgen van een jaarlijkse training. In het geval er alleen vrijwilligers werkzaam zijn is het certificaat niet verplicht. Wel gelden de regels van de Arbowet (RI&E).

HACCP
Deze regeling betreft de voedselhygiëne en verplicht tot het aanwezig zijn van de informatiemap Hygiënencode voor de horeca. Hierin staan de normen beschreven waaraan een bedrijfsruimte (keuken, bar, opslag, schoonmaak e.d.) moet voldoen en de verplichtingen t.a.v de werkwijzen rondom het werken met voedsel, bestemd voor de verkoop. De Keuringsdienst van Waren controleert.

Drank- en Horecawet
Voor het schenken van alcohol is een vergunning van de gemeente nodig. Hiervoor moet een zogenaamd bestuursreglement (huisregels) zijn vastgelegd waarin het alcoholbeleid is omschreven. Twee leidinggevenden moeten in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Voor andere barmedewerkers is een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voldoende om alcohol te mogen verstrekken.

Paracommercie
Een onderdeel van genoemde regelgeving betreft de beperkingen in verband met de paracommercie. De horeca houdt scherp in de gaten dat er geen oneigenlijke concurrentie kan plaatsvinden vanuit de speeltuingebouwen. Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) houdt zich hiermee bezig. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld openings- en sluitingstijden, aard van de activiteiten en het maken van reclame. Ook kan er sprake zijn van subsidie of belasting- voordeel voor de speeltuinvereniging of stichting.

Tabakswet
De regel die uit deze wet in werking is getreden is het recht op een rookvrije werkplek met ingang van 1 januari 2004. Dit geldt ook voor vrijwilligers. Volgens de Arbo-wetgeving wordt een vrijwilliger als werknemer gezien. Onbetaald, maar er zijn afspraken gemaakt over taken en tijden. Een speeltuinverenigingsgebouw is als gevolg van de wet rookvrij. Als er twee kantines zijn mag de kleinste ruimte als rookruimte worden gebruikt. Verder is het toegestaan om een afsluitbare rookruimte aan te wijzen.

Gebruikersvergunning
De gebruikersvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente, hiervoor betaald men leges (kosten). De vergunning betreft de veiligheid van het gebouw en vereist de aanwezigheid van een (goedgekeurd) ontruimingsplan. De brandweer controleert of het gebouw voldoet aan de eisen en kijkt daarbij o.a. naar breedte en draairichting van deuren, noodverlichting, maximale capaciteit, stoffering en versiering, plaats en aantal blustoestellen, bewaking en controle. De vergunning vormt een onderdeel van een bouwvergunning bij ver- of nieuwbouw. Voor grote evenementen moet soms apart een vergunning worden aangevraagd (milieudienst).

Milieuwetgeving
Deze wetgeving wordt gehandhaafd door de gemeente en betreft bouwtechnische zaken zoals de afvoer van het bedrijfsafvalwater, geluidsoverlast en lucht of geurhinder. De gemeentelijke milieudienst voert controles uit.
Legionella bepalingen In het geval er douches aanwezig zijn, is bepaald dat er eens per 3 jaar, een risicoanalyse van de waterleidingsinstallaties moet plaatsvinden door een goedgekeurd (Vitens) bedrijf. Mogelijk heeft dit aanpassingen tot gevolg. Bij wijziging van de installatie moet een herkeuring plaatsvinden. Zelf kan men de risico's beperken door de leidingen regelmatig door te spoelen met heet water.

Overige wet- en regelgeving

Belastingen
Als het gebouw in eigendom is zal er sprake zijn van Onroerende Zaak Belasting (OZB) en van Waterschapsbelastingen. Wordt het gebouw gehuurd dan zal een deel van deze belastingen ten laste worden gelegd.
Ook wat betreft vergoedingen van vrijwilligers, reiskosten en de artiestenregeling is de belastingswetgeving van toepassing. In het geval er betaald personeel in dienst is moeten belastingen over salarissen worden afgedragen.

Buma/Stemra
Twee organisaties; het zijn belangenbehartigers en zij regelen de afdracht van auteursrechten voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

Sena
Organisatie, aangewezen door Ministerie van Justitie, voor het heffen van de afdracht van naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten.

Videma
Organisatie, verstrekt een vertoningvergunning voor het in het openbaar tonen van videofilms en TV uitzendingen. Daarnaast wordt de financiële afdracht geregeld voor regisseurs, scenarioschrijvers, cameramensen, acteurs en artiesten.

Dit artikel heeft niet de pretentie volledig te zijn. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling milieu of de horecacoördinator van uw gemeente.

Met dank aan Sina Drenth, assistent adviseur CMO Groningen.

 


.......